แบบยื่นออนไลน์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#วันที่ข่าวเอกสาร
109 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563สามารถยื่นแบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร

งานวิจัยที่ผ่านและเผยแพร่
#วันที่เรื่องผู้วิจัยเอกสาร
1 พ.ศ. ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2564นางสาวพรทิวา ถาวงค์กลาง
2 พ.ศ. การจัดการความเครียดของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะแยกกักตัวที่บ้าน ในเขตเมืองกาฬสินธุ์นายแพทย์ไพบูลย์ วรรณศิริ
3 พ.ศ. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด แบบมีส่วนร่วม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ดร.ชลธิรา ชุ่มมณี
4 พ.ศ. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใช้สารเสพติด และญาติผู้ดูแล อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์แพทย์หญิงวชิราภรณ์ สอระสัน
5 พ.ศ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลท่าคันโท ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ศันสนีย์ โยชนิยม
6 พ.ศ. พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูฮัง ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์นางกัลยา กุลมอญ
7 พ.ศ. การพัฒนารูปแบบด้านการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพตัดเย็บผ้า พื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์นางสาววิพา ชุปวา
8 พ.ศ. ความท้าทายของการเติบโตในสังคมไทย: ประสบการณ์ชีวิตของชายรักชายวัยรุ่นเขตชนบทในสถานการณ์ระบาดของเอชไอวีนางดาริกา ศิริสุทธา
9 พ.ศ. การระบาดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาววานิช รุ่งราม
10 พ.ศ. ผลของรูปแบบการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดกาฬสินธุ์นายธงชัย ปัญญูรัตน์
11 พ.ศ. ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์นางคำแปลง ศรีซ้ง
12 พ.ศ. รูปแบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ระยะที่ 2 (ปี 2562 – 2568) นายบุญทนากร พรมภักดี
13 พ.ศ. ประสิทธิผลของการรักษาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) ด้วยยาพราซิควอนเทล(Praziquantel) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 พญ.จิรา ศักดิ์ศศิธร
14 พ.ศ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน เขตสุขภาพที่ 7 นางสุพัตรา สิมมาทัน
15 พ.ศ. ศึกษาแผนที่ระบาดของการติดพยาธิใบไม้ตับ (Mapping) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะอย่างเร็ว OV-RDTนางสุพัตรา สิมมาทัน
16 พ.ศ. อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพและความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่อประสบการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทยประภาศรี ภูผายาง
17 พ.ศ. อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพและความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่อประสบการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทยประภาศรี ภูผายาง
18 พ.ศ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์เมทินี เมทนีดล
19 พ.ศ. การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการรายงานและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโค โรนา-2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์นายคมกริช ทองนาค
20 พ.ศ. การจัดการความเครียดของบุคลากรต่อการดูแลผู้ป่วยcovid-19โรงพยาบาลท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์เลยณภา โคตรแสนเมือง
21 พ.ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์แพทย์หญิงปิยนุช ปฏิภาณวัตร, แพทย์หญิงพรบุญญา หนุนเกื้อ, นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ,แพทย์หญิงสุวิมล ฆารสมภพ, นางสาววานิช รุ่งราม, นางสาววิภาวี เหล่าจตุรพิศ
22 พ.ศ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในภาคีเครือข่ายและประชาชน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์นายแพทย์จารึก ประคำ
23 พ.ศ. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2563 นางสมปอง พลโคกก่อง
24 พ.ศ. ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้สูงอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่องดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์นางณัฐพัชร์ ไชยนาเมือง
25 พ.ศ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย