แบบยื่นออนไลน์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#วันที่ข่าวเอกสาร
109 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563สามารถยื่นแบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร

งานวิจัยที่ผ่านและเผยแพร่
#วันที่เรื่องผู้วิจัยเอกสาร
1 พ.ศ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในภาคีเครือข่ายและประชาชน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์นายแพทย์จารึก ประคำ
2 พ.ศ. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2563 นางสมปอง พลโคกก่อง
3 พ.ศ. ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้สูงอายุกระดูกต้นขาหักที่ใส่เครื่องดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์นางณัฐพัชร์ ไชยนาเมือง
4 พ.ศ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย