กรอกข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อยื่นออนไลน์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลโครงการวิจัย (Protocol identification)
แนบไฟล์ PDF (และหากมีการแก้ไขจะต้องแนบไฟล์ใหม่ทุกครั้ง)
เอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา
รูปแบบการวิจัย (Research Design) (เลือกได้หลายข้อ)
วิธีการ / เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย (Methods involved the followings) (เลือกได้หลายข้อ)
ส่วนที่ 2: ผู้รับการวิจัยและการรับเข้าร่วมการวิจัย (Subjects and recruitment)
วิธีการที่ใช้ในการรับอาสาสมัครเข้ารับการวิจัย (Methods used to recruit subjects)
ผู้ดำเนินการกระบวนการขอความยินยอม (Person obtaining informed consent)