สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

รายใหม่วันนี้
55
ราย

หายป่วยวันนี้
21
ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม : 12,183 ราย

กำลังรักษา

หายป่วยสะสม

เสียชีวิต
483
ราย
11,622
ราย
78
ราย

จำนวน TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

อำเภอ รอยืนยันข้อมูล ผู้ป่วย เผยแพร่แล้ว รวม timeline ทั้งหมด ยังไม่ได้รับรายงาน รวมทั้งหมด
หนองกุงศรี 4 750 758 2 760
กมลาไสย 1 588 590 140 730
ห้วยเม็ก 0 629 629 25 654
สมเด็จ 4 504 511 128 639
คำม่วง 0 337 337 228 565
สหัสขันธ์ 0 218 218 334 552
นามน 5 303 312 151 463
ดอนจาน 2 294 298 117 415
ท่าคันโท 1 360 362 9 371
ฆ้องชัย 2 326 337 11 348
สามชัย 7 340 354 - 347
เขาวง 5 210 220 95 315
นาคู 5 281 291 9 300
ห้วยผึ้ง 0 273 273 - 270
ร่องคำ 0 234 234 3 237
เมืองกาฬสินธุ์ 0 400 400 1551 1951
ยางตลาด 1 900 902 965 1867
กุฉินารายณ์ 3 846 852 259 1111
รวม 40 7,793 7,878 4,017 12,183

ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ/รายใหม่/หายป่วย/เสียชีวิต ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

อำเภอ รายใหม่วันนี้ หายป่วยวันนี้ เสียชีวิตวันนี้ เสียชีวิตสะสม ผู้ป่วยสะสม
เมืองกาฬสินธุ์ 13 2 0 13 1951
ยางตลาด 10 6 0 10 1867
กุฉินารายณ์ 1 7 0 14 1111
หนองกุงศรี 0 1 0 4 760
กมลาไสย 2 2 0 3 730
ห้วยเม็ก 2 2 0 3 654
สมเด็จ 4 0 0 8 639
คำม่วง 2 1 0 2 565
สหัสขันธ์ 3 0 0 6 552
นามน 0 0 0 3 463
ดอนจาน 2 0 0 2 415
ท่าคันโท 5 0 0 2 371
ฆ้องชัย 1 0 0 0 348
สามชัย 2 0 0 1 347
เขาวง 2 0 0 1 315
นาคู 5 0 0 5 300
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 0 0 0 288
ห้วยผึ้ง 0 0 0 1 270
ร่องคำ 1 0 0 0 237
รวม 55 21 0 78 12,183
การบริหารผู้ป่วยโควิดแบบโซนการรักษา (NOC NODE) ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
NOC NODE OPERATION หายป่วยวันนี้ รายใหม่วันนี้ เสียชีวิตวันนี้
เมืองสหัสดอน 2 18 0
สมคำนาชัย 1 8 0
ผึ้งเขาคูกุฉิ 7 8 0
ท่ายางห้วยหนอง 9 17 0
ฆ้องคำกมลา 2 4 0
รวม 21 55 0
จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
วัคซีนที่ได้รับ
จัดสรร
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 เข็มที่ 4 รวมฉีด คงเหลือ ร้อยละ ประชากร เป้าหมาย 70%
ทั้งหมด
ยังต้องฉีดอีก ร้อยละประชากร 70% ที่ฉีดแล้ว
1,178,830 523,693 436,737 30,998 1,911 993,339 185,491 84.00 685,990 162,297 76.34120031