สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายใหม่วันนี้
46
ราย

หายป่วยวันนี้
19
ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม : 8,689 ราย

กำลังรักษา

หายป่วยสะสม

เสียชีวิต
897
ราย
7,736
ราย
56
ราย

จำนวน TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อำเภอ รอยืนยันข้อมูล ผู้ป่วย เผยแพร่แล้ว รวม timeline ทั้งหมด ยังไม่ได้รับรายงาน รวมทั้งหมด
เมืองกาฬสินธุ์ 0 326 326 567 893
กุฉินารายณ์ 6 633 639 129 768
สมเด็จ 7 398 405 126 531
ห้วยเม็ก 0 507 507 16 523
หนองกุงศรี 2 510 512 5 517
กมลาไสย 0 476 476 37 513
สหัสขันธ์ 0 217 217 244 461
คำม่วง 0 321 321 119 440
นามน 0 106 106 246 352
ดอนจาน 5 224 229 107 336
ท่าคันโท 0 308 308 5 313
เขาวง 0 183 183 102 285
นาคู 0 280 280 3 283
สามชัย 3 268 273 7 280
ฆ้องชัย 0 231 231 12 243
ห้วยผึ้ง 0 231 231 4 235
ร่องคำ 0 214 214 - 212
ยางตลาด 0 749 749 495 1244
รวม 23 6,182 6,207 2,222 8,689

ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ/รายใหม่/หายป่วย/เสียชีวิต ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อำเภอ รายใหม่วันนี้ หายป่วยวันนี้ เสียชีวิตวันนี้ เสียชีวิตสะสม ผู้ป่วยสะสม
ยางตลาด 15 1 0 8 1244
เมืองกาฬสินธุ์ 8 7 0 3 893
กุฉินารายณ์ 0 0 0 11 768
สมเด็จ 3 0 0 6 531
ห้วยเม็ก 0 0 0 3 523
หนองกุงศรี 4 1 0 4 517
กมลาไสย 6 0 0 3 513
สหัสขันธ์ 0 0 0 5 461
คำม่วง 2 2 0 2 440
นามน 0 1 0 2 352
ดอนจาน 1 0 0 2 336
ท่าคันโท 6 4 0 1 313
เขาวง 0 0 0 1 285
นาคู 0 0 0 3 283
สามชัย 1 0 0 1 280
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 0 0 0 260
ฆ้องชัย 0 0 0 0 243
ห้วยผึ้ง 0 2 0 1 235
ร่องคำ 0 1 0 0 212
รวม 46 19 0 56 8,689
การบริหารผู้ป่วยโควิดแบบโซนการรักษา (NOC NODE) ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564
NOC NODE OPERATION หายป่วยวันนี้ รายใหม่วันนี้ เสียชีวิตวันนี้
เมืองสหัสดอน 7 9 0
สมคำนาชัย 3 6 0
ผึ้งเขาคูกุฉิ 2 0 0
ท่ายางห้วยหนอง 6 25 0
ฆ้องคำกมลา 1 6 0
รวม 19 46 0
จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วัคซีนที่ได้รับ
จัดสรร
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด คงเหลือ ร้อยละ ประชากร เป้าหมาย 70%
ทั้งหมด
ยังต้องฉีดอีก ร้อยละประชากร 70% ที่ฉีดแล้ว
561,642 291,650 189,491 6,428 487,569 74,073 86.00 619,755 132,186 47.05891844