แบบสรุปรายงานการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตประชาชน(กรณีผู้ได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพจาก COVID-19)
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ผลการดำเนินงาน (ราย)
#
กิจกรรม
PUI ใน LQ
PUI ใน HQ
PUI ใน รพ.
ผู้ป่วยติดเชื้อ
ญาติ PUI/ผู้ป่วย/ติดเชื้อ
High Risk
บุคลากรสาธารณสุข
ประชาชน
1. การประเมินความเครียด ST-5
1.1
ระดับความเครียดน้อย (คะแนน 0-4)
1.2
ระดับความเครียดปานกลาง (คะแนน 5-7)
1.3
ระดับความเครียดมาก (คะแนนมากกว่า 8 ขึ้นไป)
2. คัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า 2Q
2.1
ปกติ
2.2
มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
2.3
ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q
2.3
1. ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า (น้อยกว่า 7 คะแนน)
2.3
2. ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า (น้อยกว่า 7 คะแนน)
2.3
3. มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง (13-18 คะแนน)
2.3
4. มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับมาก (19คะแนนขึ้นไป)
3. Intervention
3.1
สังเกต เฝ้าระวัง
3.2
การปฐมพยาบาลทางจิตใจ
3.3
ปรึกษาจิตแพทย์
3.4
ส่งต่อเพื่อรักษา
หมายเหตุ