สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายใหม่วันนี้
266
ราย

หายป่วยวันนี้
160
ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม : 89,097 ราย

กำลังรักษา

หายป่วยสะสม

เสียชีวิต
2,186
ราย
86,696
ราย
215
ราย

จำนวน TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อำเภอ รอยืนยันข้อมูล ผู้ป่วย เผยแพร่แล้ว รวม timeline ทั้งหมด ยังไม่ได้รับรายงาน รวมทั้งหมด
กมลาไสย 0 636 636 6186 6822
สมเด็จ 0 662 662 6120 6782
ยางตลาด 0 912 912 5579 6491
กุฉินารายณ์ 0 909 909 5300 6209
หนองกุงศรี 0 962 962 4849 5811
คำม่วง 0 349 349 4974 5323
เขาวง 0 227 227 3507 3734
ฆ้องชัย 0 400 400 3309 3709
ห้วยเม็ก 0 851 851 2844 3695
ห้วยผึ้ง 0 302 302 3385 3687
สามชัย 0 386 386 3098 3484
นามน 0 311 311 2959 3270
สหัสขันธ์ 0 220 220 2750 2970
ดอนจาน 0 307 307 2635 2942
นาคู 0 352 352 2135 2487
ท่าคันโท 0 418 418 2060 2478
เมืองกาฬสินธุ์ 0 402 402 17102 17504
ร่องคำ 0 305 305 1394 1699
รวม 0 8,911 8,911 80,186 89,829

ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ/รายใหม่/หายป่วย/เสียชีวิต ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อำเภอ รายใหม่วันนี้ หายป่วยวันนี้ เสียชีวิตวันนี้ เสียชีวิตสะสม ผู้ป่วยสะสม
เมืองกาฬสินธุ์ 8 16 0 52 17504
กมลาไสย 53 0 0 15 6822
สมเด็จ 23 19 0 17 6782
ยางตลาด 0 10 0 29 6491
กุฉินารายณ์ 35 32 0 22 6209
หนองกุงศรี 3 8 0 19 5811
คำม่วง 22 12 1 8 5323
เขาวง 7 10 0 3 3734
ฆ้องชัย 26 0 0 4 3709
ห้วยเม็ก 0 0 0 10 3695
ห้วยผึ้ง 18 19 0 5 3687
สามชัย 12 10 0 2 3484
นามน 11 3 0 6 3270
สหัสขันธ์ 0 11 0 10 2970
ดอนจาน 7 5 0 3 2942
นาคู 27 4 0 6 2487
ท่าคันโท 3 0 0 3 2478
ร่องคำ 11 1 0 1 1699
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 0 0 1 732
รวม 266 160 1 216 89,829
การบริหารผู้ป่วยโควิดแบบโซนการรักษา (NOC NODE) ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
NOC NODE OPERATION หายป่วยวันนี้ รายใหม่วันนี้ เสียชีวิตวันนี้
เมืองสหัสดอน 32 15 0
สมคำนาชัย 44 68 1
ผึ้งเขาคูกุฉิ 65 87 0
ท่ายางห้วยหนอง 18 6 0
ฆ้องคำกมลา 1 90 0
รวม 160 266 1
จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วัคซีนที่ได้รับ
จัดสรร
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 เข็มที่ 4 รวมฉีด คงเหลือ ร้อยละ ประชากร เป้าหมาย 70%
ทั้งหมด
ยังต้องฉีดอีก ร้อยละประชากร 70% ที่ฉีดแล้ว
1,178,830 529,330 452,636 39,035 2,744 1,023,745 155,085 86.00 685,990 156,660 77.1629324