สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายใหม่วันนี้
16
ราย

หายป่วยวันนี้
29
ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม : 10,178 ราย

กำลังรักษา

หายป่วยสะสม

เสียชีวิต
242
ราย
9,868
ราย
68
ราย

จำนวน TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ ณ วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อำเภอ รอยืนยันข้อมูล ผู้ป่วย เผยแพร่แล้ว รวม timeline ทั้งหมด ยังไม่ได้รับรายงาน รวมทั้งหมด
กุฉินารายณ์ 0 743 743 253 996
หนองกุงศรี 0 618 618 11 629
กมลาไสย 0 544 544 81 625
สมเด็จ 0 446 446 153 599
ห้วยเม็ก 0 577 577 18 595
สหัสขันธ์ 0 218 218 273 491
คำม่วง 0 333 333 136 469
ดอนจาน 0 270 270 107 377
นามน 0 281 281 79 360
ท่าคันโท 0 336 336 1 337
สามชัย 0 312 312 2 314
เขาวง 0 189 189 102 291
นาคู 0 280 280 10 290
ฆ้องชัย 2 272 274 12 286
ห้วยผึ้ง 0 245 245 - 243
ร่องคำ 0 214 214 - 214
ยางตลาด 0 858 858 709 1567
เมืองกาฬสินธุ์ 0 395 395 837 1232
รวม 2 7,131 7,133 2,782 10,186

ผู้ป่วยโควิด-19 แยกรายอำเภอ/รายใหม่/หายป่วย/เสียชีวิต ณ วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อำเภอ รายใหม่วันนี้ หายป่วยวันนี้ เสียชีวิตวันนี้ เสียชีวิตสะสม ผู้ป่วยสะสม
ยางตลาด 1 0 0 10 1567
เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 7 1232
กุฉินารายณ์ 2 0 0 14 996
หนองกุงศรี 2 1 0 4 629
กมลาไสย 1 1 0 3 625
สมเด็จ 0 0 0 6 599
ห้วยเม็ก 2 1 0 3 595
สหัสขันธ์ 0 1 0 5 491
คำม่วง 0 0 0 2 469
ดอนจาน 0 0 0 2 377
นามน 0 0 0 3 360
ท่าคันโท 0 0 0 2 337
สามชัย 0 3 0 1 314
เขาวง 0 0 0 1 291
นาคู 0 0 0 4 290
ฆ้องชัย 0 1 0 0 286
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 0 0 0 271
ห้วยผึ้ง 0 0 0 1 243
ร่องคำ 0 0 0 0 214
รวม 8 8 0 68 10,186
การบริหารผู้ป่วยโควิดแบบโซนการรักษา (NOC NODE) ณ วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564
NOC NODE OPERATION หายป่วยวันนี้ รายใหม่วันนี้ เสียชีวิตวันนี้
เมืองสหัสดอน 1 0 0
สมคำนาชัย 3 0 0
ผึ้งเขาคูกุฉิ 0 2 0
ท่ายางห้วยหนอง 2 5 0
ฆ้องคำกมลา 2 1 0
รวม 8 8 0
จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วัคซีนที่ได้รับ
จัดสรร
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด คงเหลือ ร้อยละ ประชากร เป้าหมาย 70%
ทั้งหมด
ยังต้องฉีดอีก ร้อยละประชากร 70% ที่ฉีดแล้ว
1,022,904 486,195 382,139 13,958 882,292 140,612 86.00 685,990 -196,302 70.87493987