Timeline ผู้ป่วยยืนยัน แยกรายอำเภอ

Timeline ผู้ป่วยยืนยัน ทั้งหมด Timeline ผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อในจังหวัด
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเขาวง
อำเภอห้วยเม็ก
อำเภอห้วยผึ้ง
อำเภอหนองกุงศรี
อำเภอสามชัย
อำเภอสหัสขันธ์
อำเภอสมเด็จ
อำเภอร่องคำ
อำเภอยางตลาด
อำเภอนามน
อำเภอนาคู