Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10014 | รายที่ 10016 | รายที่ 10017 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10016 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ รับซื้อไม้ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ผู้ป่วยไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 9951 จังหวัดกาฬสินธุ์ (สามี) และเดินทางไปตัดไม้นอกพื้นที่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-27 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนื่องจากมีอาการ ไอ น้ำมูก เสมหะ พี่สาวของสามีซื้ออาหารมาส่งที่บ้าน ไม่ได้ใกล้ชิด
28 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. - เลือกตั้ง ศูนย์เลือกตั้ง ม.4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
16.00 น. - ไปกดตังค์ที่ตู้กดเงินสด
6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ตัดไม้ที่อำเภอห้วยผึ้งพร้อมลูกชาย 1 คน และลูกน้อง 2 คน ไม่ได้พบผู้อื่น
13.00 น. - รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ SRRT โรงพยาบาลสามชัย ผลตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test kit ของสามี (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9951) ผลพบเชื้อ
18.00 น. - เดินทางถึงบ้านไม่ได้ไปไหน
7-8 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
17.00 น. - ไปกดตังค์ที่ตู้กดเงินสด และซื้ออาหารที่ตลาดหน้าอำเภอสามชัย
9 ธันวาคม 2564 09.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลสามชัย และกลับไปกักตัวที่บ้านเพื่อรอผล
10 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ตัดไม้ที่อำเภอห้วยผึ้งพร้อมลูกชาย 1 คน และลูกน้อง 2 คน ไม่ได้พบผู้อื่น
- รับแจ้งผลจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสามชัย ผล Inconclusive
11-12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13 ธันวาคม 2564 09.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลสามชัย และกลับไปกักตัวที่บ้านเพื่อรอผล
14 ธันวาคม 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
- เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น