Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10019 | รายที่ 10022 | รายที่ 10024 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10022 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด อาชีพ รับราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก ไข้ และไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-6 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กลับภูมิลำเนาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และพักอาศัยอยู่บ้านกับครอบครัว 6 คน ไม่ได้เดินทางไปไหน
7-8 ธ.ค.64 07.00 – 17.00 น. เดินทางจากบ้านเช่าเขตบ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเดินทางกลับบ้านพักด้วยรถยนต์ส่วนตัว
7-8 ธ.ค.64 12.00 น. ระหว่างวันได้รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนครูที่ทำงาน 8 คน
9 ธ.ค.64 07.00 – 17.00 น. เดินทางจากบ้านเช่าเขตบ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเดินทางกลับบ้านพักด้วยรถยนต์ส่วนตัว
9 ธ.ค.64 12.00 น. ระหว่างวันได้รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนครูที่ทำงาน 8 คน
9 ธ.ค.64 ช่วงเย็น เริ่มมีอาการเจ็บคอ และมีน้ำมูก
10 ธ.ค.64 10.00 น. เดินทางออกจากบ้านพักเขตบ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอ ยางตลาด โดยมีเพื่อนมารับ และเดินทางไปยังบ้านเพื่อนที่อำเภอเมืองสกลนคร
10 ธ.ค.64 18.00 - 18.20 น. เดินทางไปวัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร
10 ธ.ค.64 ช่วงเย็น เริ่มมีอาการไข้
11 ธ.ค.64 09.00 - 12.00 น. อาการไข้ไม่ดีขึ้น จึงเข้ารับการตรวจร่างกายที่คลินิกหมอชาญชัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จากนั้นเดินทางกลับไปพักที่บ้านเพื่อนที่อำเภอเมืองสกลนคร
12 ธ.ค.64 09.00 – 16.00 น. เดินทางไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร จากนั้นเดินทางกลับบ้านพักเขตบ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
13 ธ.ค.64 08.00 – 12.00 น. เดินทางไปประชุมอบรมที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
13 ธ.ค.64 ช่วงเย็น ผู้ป่วยมีอาการไอ จึงตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลพบเชื้อ
14 ธ.ค.64 10.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
15 ธ.ค.64 08.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น