Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10027 | รายที่ 10032 | รายที่ 10033 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10032 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เด็กในความปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
6 ธ.ค. 64 ไปที่วัดโคกกลาง
7 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
8 ธ.ค. 64 มาที่ว่าการอำเภอ มากับผู้ปกครอง มาฉีดวัคซีน
9-13 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
14 ธ.ค. 64 มาตรวจ ATK- ที่วัดโคกกลางแต่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ Admit รพร.กุฉินารายณ์ พร้อมบิดา มารดา
15 ธ.ค. 64 ส่งตรวจส่งตรวจยืนยัน PCR -Detect
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น