Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10038 | รายที่ 10039 | รายที่ 10040 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10039 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน มีญาติกลับมาจากจ.นนทบุรีมาเยี่ยมที่บ้าน หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
29-30 พ.ย.64 08.00-17.00น. พักอยู่ที่บ้านและไปตัดอ้อยที่ไร่ของตัวเอง พร้อมครอบครัว
1-3 ธ.ค.64 08.00-17.00น. พักอยู่ที่บ้านและไปตัดอ้อยที่ไร่ของตัวเอง พร้อมครอบครัว
4-6 ธ.ค.64 08.00-17.00น. พักอยู่ที่บ้านและไปตัดอ้อยที่ไร่ของตัวเอง พร้อมครอบครัว
4-6 ธ.ค.64 18.00น.เป็นต้นไป -ญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10022) เดินทางกลับมาจาก อ.ยางตลาดกลับมาเยี่ยมญาติที่หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี มีการสัมผัสใกล้ชิดกันโดยการพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
7-14 ธ.ค.64 08.00-17.00น. พักอยู่ที่บ้านและไปตัดอ้อยที่ไร่ของตัวเอง พร้อมครอบครัว
15 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านและไปตัดอ้อยที่ไร่ของตัวเอง พร้อมครอบครัว
15 ธ.ค.64 12.00น. ทราบว่าญาติ(ผู้ป่วยรายที่ 10022) มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
15 ธ.ค.64 13.00-15.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR พร้อมทั้งการรกักตัวรอผล
16 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น