Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10066 | รายที่ 10067 | รายที่ 10068 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10067 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 38 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ครั่นเนื้อครั่นตัว รู้สึกมีไข้
โรคประจำตัว : มะเร็งไทรอยด์
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติดูแลสามีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่โรงพยาบาลนามน ตลอดทั้งวัน
2 ธันวาคม 2564 17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
3-5 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวันกับครอบครัว ประกอบด้วย สามี ลูกชาย ลูกสาว และญาติ
6 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนามน
6 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
7 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่คลิกนิคโรคความดันโลหิตสูง แผนกผู้ป่วยนอก และห้องคลอด โรงพยาบาลนามน
7 ธันวาคม 2564 16.30 น. - กลับบ้านพักในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยทำงาน
8 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่คลิกนิคโรคเบาหวาน โรงพยาบาที่ผู้ป่วยทำงาน
8 ธันวาคม 2564 16.30-00.30 - ผู้ป่วยทำงานที่ห้องคลอด โรงพยาบาที่ผู้ป่วยทำงาน
9 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่คลิกนิคโรคเบาหวาน โรงพยาบาที่ผู้ป่วยทำงาน
9 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
10 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาที่ผู้ป่วยทำงาน
10 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
11 ธันวาคม 2564 08.30-16.00 น. - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวันกับครบครัว
11 ธันวาคม 2564 16.00-17.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นกับสามี โดยรถยนต์ส่วนบุคคล พักอาศัยอยู่กับพี่สาว (ผู้ป่วยยืนยัน แต่นอนพักคนละห้อง
11 ธันวาคม 2564 18.00 น. - ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับสามี พี่สาว พี่เขย และหลาน
12 ธันวาคม 2564 08.30-09.30 น. - ผู้ป่วยและสามีเดินทางไปโรงพยาบาศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้ารับการรักษาโรคตามที่แพทย์นัดไว้ โดยยื่นส่งเรื่องทำการรักษาที่ตึก 3จ.
12 ธันวาคม 2564 10.00-13.00 น. - สามีของผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยพักที่ห้องพักหมายเลข 17 ตึก สว. ชั้น 12 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ป่วยเฝ้าดูอาการที่ห้องพัก
12 ธันวาคม 2564 13.00 น. - สามีของผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR ก่อนทำหัตถการ โดยผลการตรวจไม่พบเชื้อ (Not Detected)
12 ธันวาคม 2564 13.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ให้ห้องพักกับสามีตลอดทั้งวัน
13 ธันวาคม 2564 08.30-12.00 น. - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ให้ห้องพักกับสามีตลอดทั้งวัน
13 ธันวาคม 2564 12.30 น. - สามีของผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการส่องกล้อง มีผู้ป่วยและพี่สาวของผู้ป่วยเป็นผู้ติดตาม โดยใช้ลิฟท์สาธารณะของโรงพยาบาล
13 ธันวาคม 2564 15.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับห้องพักเพื่อรับประทานอาหาร โดยใช้ลิฟท์สาธารณะของโรงพยาบาล ขณะใช้ลิฟท์มีคนอยู่ในลิฟท์อยู่จำนวนมาก
13 ธันวาคม 2564 15.15 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ห้อง X-Ray โดยใช้ลิฟท์สาธารณะของโรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการของสามี
13 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วย สามี และพี่สาวเดินทางกลับห้องพัก โดยใช้ลิฟท์สาธารณะของโรงพยาบาล
13 ธันวาคม 2564 16.30 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ให้ห้องพักกับสามีตลอดทั้งวัน
14 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ให้ห้องพักกับสามีตลอดทั้งวัน
15 ธันวาคม 2564 08.30-10.00 น. - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ให้ห้องพักกับสามีตลอดทั้งวัน
15 ธันวาคม 2564 10.00 น. - ผู้ป่วยเตรียมตัวเดินทางกลับบ้าน โดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยนั่งไปกับสามี
15 ธันวาคม 2564 15.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้พูดคุยกับใคร นั่งอยู่กับสามี และสวมหน้ากากตลอดเวลา
- ผู้ป่วย สามี และลูก เดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยผู้ป่วยเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย รู้สึกมีไข้ (T=37.5) - ผู้ป่วยและครอบครัวนอนพักที่บ้านในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2564 08.30-11.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงพยาบาล โดยปฏิบัติงานที่คลินิกโรคเบาหวาน มีคนไข้ประมาณ 2-3 คน
16 ธันวาคม 2564 11.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
17 ธันวาคม 2564 08.30 น. - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธีการ RT-PCR พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น