Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10067 | รายที่ 10068 | รายที่ 10069 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10068 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 25 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-13 ธันวาคม 2564 - พักอาศัยที่บ้านกับครอบครัว
14 ธันวาคม 2564 08.30 - 08.40 น. - ไปขอรับการรักษาที่ คลินิกนายแพทย์สุนทร เนื่องจากมีอาการ ไอเรื้อรัง
14 ธันวาคม 2564 - กลับบ้าน
15 ธันวาคม 2564 - พักอาศัยที่บ้านกับครอบครัว
16 ธันวาคม 2564 07.00 - 17.00 น. - ไปขอรับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากมีอาการ ไข้ ไอเรื้อรัง
16 ธันวาคม 2564 - กลับบ้าน
17 ธันวาคม 2564 11.00 น. - รับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Admit แผนกศัลยกรรม พิเศษชั้น 3
17 ธันวาคม 2564 15.15 น. - แพทย์สั่ง ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2
17 ธันวาคม 2564 21.30 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
17 ธันวาคม 2564 22.00 น. - ย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ Cohort ward โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น