Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10087 | รายที่ 10088 | รายที่ 10089 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10088 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-22 ธ.ค. 64 08.00-16.30 น. ไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ฝ่ายเสมียนตรา เพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน พักเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านก๋วยจั๊บ ในอำเภอกุฉินารายณ์ ไปกับเพื่อน 1 คน (สวมแมสตลอด)
21-22 ธ.ค. 64 16.30 เป็นต้นไป กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
23-24 ธ.ค. 64 08.00-16.30 น. ไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ฝ่ายเสมียนตรา เพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน พักเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง ในอำเภอกุฉินารายณ์ ไปกับเพื่อน 1 คน (สวมแมสตลอด)
23-24 ธ.ค. 64 16.30 เป็นต้นไป กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
25-26 ธ.ค. 64 08.00-16.30 น. ไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ฝ่ายเสมียนตรา เพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน พักเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านก๋วยจั๊บ ไปกับเพื่อน 1 คน (สวมแมสตลอด)
27 ธ.ค. 64 08.00-16.30 น. ไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ฝ่ายเสมียนตรา เพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน พักเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง ในอำเภอกุฉินารายณ์ ไปกับเพื่อน 3 คน (สวมแมสตลอด)
27 ธ.ค. 64 16.30 เป็นต้นไป กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
28 ธ.ค. 64 08.00-16.30 น. ไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ฝ่ายเสมียนตรา เพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน พักเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านก๋วยจั๊บ ไปกับเพื่อน 1 คน (สวมแมสตลอด)
28 ธ.ค. 64 16.30 เป็นต้นไป กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
29-30 ธ.ค. 64 08.00-16.30 น. ไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ ฝ่ายเสมียนตรา เพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน พักเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง ซื้ ไปกับเพื่อน 1 คน (สวมแมสตลอด)
29-30 ธ.ค. 64 16.30 เป็นต้นไป กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
31 ธ.ค. 64 08.00-15.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
31 ธ.ค. 64 15.30 น. ไปหาเพื่อนที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธ.ค. 64 18.00 น. ไปกินชาบูอยู่โลตัส อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธ.ค. 64 20.00 น. ไปบ้านกอก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
2 ม.ค. 65 08.00-17.00 น. เดินทางไปจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งพี่สาว ผู้ร่วมทางทั้งหมด 17 คน
3 ม.ค. 65 9.00-14.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน
3 ม.ค. 65 14.30 น. เดินทางมาตรวจ ATK ที่รพ.สต.บ้านโนนฟองแก้ว ผลไม่พบเชื้อ
4 ม.ค. 65 ช่วงเช้า เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
5 ม.ค. 65 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น