Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10240 | รายที่ 10242 | รายที่ 10246 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10242 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน เกี่ยวข้องกับตลาดโรงสี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ธันวาคม 2564 19.00 สังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารริมเลิงในต.โพนงาม จำนวน 6 คน
18-22 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 ทำงานอยู่ร้านดวงดกมลเสาปูน บ้านโพนชัย ต.โพนงาม
23 ธันวาคม 2564 พักอาศัยอยู่กับบิดา ที่บ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ
24 ธันวาคม 2564 11.00 พักอาศัยอยู่กับบิดา ที่บ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม เพื่อนที่ร่วมสังสรรค์ด้วยกันเมื่อวันที่ 17 โทรมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด จำนวน 1 คน
12.00 ตรวจ ATK ผลคือตรวจพบเชื้อ
13.00 ส่งตรวจ RT - PCR รพ.กาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 12.00 รพ.กมลาไสย แจ้งผลตรวจพบเชื้อ Admit รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น