Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10302 | รายที่ 10304 | รายที่ 10306 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10304 นามน

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ บุคลาการสาธารณสุข ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ระคายคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-18 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลตลอดทั้งวัน
13-18 ธันวาคม 2564 17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวันกับครบครัว ประกอบด้วย ภรรยาและหลานชาย
20-21 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลตลอดทั้งวัน
20-21 ธันวาคม 2564 17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
22 ธันวาคม 2564 08.30-12.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
22 ธันวาคม 2564 12.00-16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่ธนาคารกรุงไทย และโลตัสอำเภอสมเด็จ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
22 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
23 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ (Negative)
23 ธันวาคม 2564 17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
24 ธันวาคม 2564 08.30-12.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่แผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
24 ธันวาคม 2564 12.00-16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปรับเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ กับเพื่อนร่วมงานที่แผนก โดยรถยนต์ของโรงพยาบาล
24 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ และรู้สึกมีไข้
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวันกับครอบครัว ประกอบด้วย ภรรยาและหลานชาย
26 ธันวาคม 2564 10.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 วิธี โดยการตรวจ Rapid Antigen Test ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
27 ธันวาคม 2564 08.30 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น