Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10307 | รายที่ 10308 | รายที่ 10316 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10308 นามน

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ หายใจไม่สะดวก มีไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 08.00-12.00 น. - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 13.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางร้านกาแฟ ในเขตอำเภอสมเด็จ กับเพื่อน ผู้ป่วยเดินทางกลับหอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
18-21 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ธันวาคม 2564 22.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางสถานบันเทิงตากอากาศ ในเขตอำเภอนามน กับเพื่อนอีก 2 คน
23 ธันวาคม 2564 02.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับจากสถานบันเทิงเข้าหอพัก
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยเดินทางไปรับประทานอาหาร บริเวณร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัย กับเพื่อน
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ หายใจไม่สะดวก มีไข้ และเจ็บคอ ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยเดินทางไปรับประทานอาหาร บริเวณร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัย กับเพื่อน
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยได้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยตนเอง โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ผลการตรวจ พบเชื้อ (Positive)
26 ธันวาคม 2564 10.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่โรงพยาบาลนามน เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ กับเพื่อน 1 คน
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 12.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น