Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10308 | รายที่ 10316 | รายที่ 10330 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10316 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ทาลัสซีเมีย
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่10246ของกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ วิงเวียน-อาเจียน กินยาหายเอง
13 - 19 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ซื้อของในชุมชน
20 – 21 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ซื้อของในชุมชน กินข้าวเย็นร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10246 ของกาฬสินธุ์
22 – 25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
26 ธ.ค. 2564 08.00 - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ทราบผลตรวจโควิด-19 ของรายที่ 10246 ของกาฬสินธุ์ พบเชื้อ
26 ธ.ค. 2564 09.30 - ผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และกลับบ้านรอผล
27 ธ.ค. 2564 07.00 น. -เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 2019 และรับเข้ารักษารพร.กุฉินารายณ์ เป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น