Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10316 | รายที่ 10330 | รายที่ 10334 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10330 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 42 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ระคายคอ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 12.00 น.-13.00น. รับประทานอาหาร กับ พี่ที่ทำงานอยู่ อบต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี
25 ธันวาคม 2564 09.00 น. พี่ที่ทำงานอยู่ อบต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี โทรศัพท์แจ้งว่าตรวจพบเชื้อไวรัส Covid-19(SASR-CoV-2)
25 ธันวาคม 2564 13.00 น. ตรวจSwab ด้วยวิธี ATK (ตรวจเอง) ผลลบ ไม่ติดเชื้อไวรัสCovid-19(SASR-CoV-2)
26 ธันวาคม 2564 ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น