Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10330 | รายที่ 10334 | รายที่ 10342 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10334 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-17 ธันวาคม 2564 08.00.-16.00 น ไปโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย เพื่อนร่วมชั้น 14 คน กลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
18 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน นอนพักที่บ้านยายไม่ได้ออกไปไหน
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน นอนพักที่บ้านยายไม่ได้ออกไปไหน
20 - 23 ธันวาคม 2564 08.00 น-16.00 น ไปโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย กลับบ้านยายไม่ได้ออกไปไหน
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทราบผลว่าครูสอนอนุบาลติดโควิด โรงเรียนปิดกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านยาย
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านยาย
27 ธันวาคม 2564 09.30 น.- 10.30 น. ทราบผลว่าครูสอนอนุบาลติดโควิด กักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
27 ธันวาคม 2564 13.00 น. ตรวจ PCR ที่ รพ.ยางตลาด
28 ธันวาคม 2564 รพ.ยางตลาด แจ้งผล ติดเชื้อ Covid 19 และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น