Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10343 | รายที่ 10344 | รายที่ 10345 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10344 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 27 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-14 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
13-14 ธันวาคม 2564 17.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
15 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2564 17.00น. ไปตลาดสดอำเภอห้วยผึ้ง
16-17 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
16-17 ธันวาคม 2564 17.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
16-17 ธันวาคม 2564 18.00น. ไปเตะฟุตบอลที่สนามหญ้าเทียม วนิดา ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 08.30 น. เดินทางกลับบ้านที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ที่บ้านทั้งวัน
19 ธันวาคม 2564 08.30 น. เดินทางกลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
20 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 17.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
21 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วย
21 ธันวาคม 2564 17.00น. ไปประชุมที่สาขากุฉินารายณ์
22-23 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วย
22-23 ธันวาคม 2564 17.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
24 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วย
24 ธันวาคม 2564 17.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน)
24 ธันวาคม 2564 18.00น. ไปเตะฟุตบอลที่สนามหญ้าเทียม วนิดา ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 22.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) เริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ
27 ธันวาคม 2564 08.30 น. ทำงานที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และทราบว่าเพื่อนที่ไปเตะฟุตบอลด้วยกันติดเชื้อโควิด
27 ธันวาคม 2564 13.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 14.00น. เดินทางกลับไปทำงานต่อที่ที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล
27 ธันวาคม 2564 17.00น. กลับบ้านพัก (บ้านพักอยู่ด้านหลังของสำนักงาน) พักอยู่กับภรรยา
28 ธันวาคม 2564 15.30น. ทาง รพ.ห้วยผึ้ง แจ้งผลการตรวจคัดกรองโควิดว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น