Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10345 | รายที่ 10347 | รายที่ 10351 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10347 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่มีประวัติก่อน 14 วัน ไปตลาดโรงสี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน เพื่อนที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน แจ้งผลยืนยันติดโควิด-19
22 ธันวาคม 2564 13.00น. -ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่รพ.กมลาไสย ผลตรวจเป็นลบ
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อนร่วมงานแวะเอาเอกสารมาให้ รับประทานอาหารร่วมกัน (ผู้ป่วยรายที่10396 )
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อนร่วมงานแวะเอาเอกสารมาให้ รับประทานอาหารร่วมกัน (ผู้ป่วยรายที่10396 )
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านร่วมกับครอบครัวประมาณ 5 คน
26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของญาติที่บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 13.00น. -ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT- PCR ครั้งที่ 2 ที่ รพ.กมลาไสย ผลตรวจพบเชื้อ
28 ธันวาคม 2564 ชวงเช้า -ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น