Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10365 | รายที่ 10369 | รายที่ 10370 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10369 นามน

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบายางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประวัติเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น สถานบันเทิง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ธันวาคม 2564 08.00-21.00 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ธันวาคม 2564 21.00-23.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร้านอาหารคิวบาร์ ในเขตอำเภอนามน กับเพื่อนอีก 2 คน - ผู้ป่วยเดินทางกลับหอพัก โดยรถจักรยานยนต์
12-16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร้านอาหาร Maจ้วด ในเขตอำเภอนามน กับเพื่อนอีก 2 คน โดยรถจักรยานยนต์
17 ธันวาคม 2564 23.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับหอพัก โดยรถจักรยานยนต์
18 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 21.00-00.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร้านอาหารคิวบาร์ ในเขตอำเภอนามน กับเพื่อนอีก 4 คน
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมของจัดทำขบวนกีฬาของคณะ กับเพื่อนอีก 3 คน
20 ธันวาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
21 ธันวาคม 2564 18.00-21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ้อมละครเวทีที่มหาวิทยาลัย
21 ธันวาคม 2564 21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับหอพัก
22 ธันวาคม 2564 08.00-12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
22 ธันวาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำฟันที่คลินิกทันตกรรมสมเด็จ โดยรถจักรยานยนต์
22 ธันวาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับหอพัก
22 ธันวาคม 2564 18.00-21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ้อมละครเวทีที่มหาวิทยาลัย
23 ธันวาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปมหาวิทยาลัยกับเพื่อนอีก 4 คนโดยรถจักรยานยนต์
23 ธันวาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซ้อมละครเวทีที่มหาวิทยาลัย
23 ธันวาคม 2564 21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับหอพัก
24 ธันวาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปมหาวิทยาลัยกับเพื่อนอีก 1 คน โดยรถจักรยานยนต์
24 ธันวาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้ออาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกลับมารับประทานที่หอ โดยรถจักรยานยนต์
24 ธันวาคม 2564 21.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปหาเพื่อนที่หอพักครูบุญสม โดยรถจักรยานยนต์
24 ธันวาคม 2564 23.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับหอ
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บคอ ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยได้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยตนเอง โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ผลการตรวจ พบเชื้อ (Negative)
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่หอพักในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยได้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยตนเอง โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ผลการตรวจ พบเชื้อ (Positive)
26 ธันวาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่โรงพยาบาลนามน เดินทางโดยรถจักรยานยนต์
28 ธันวาคม 2564 08.30 น. โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น