Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10423 | รายที่ 10426 | รายที่ 10427 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10426 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 33 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เพื่อนร่วมงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 -26 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงาน (ทำสวนที่บ้านเจ้านาย) ในเขตสุขุมวิท กทม.
27 ธันวาคม 2564 20.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ตำบลศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน
28 ธันวาคม 2564 06.00 น. เดินทางถึงบ้าน ต.ศรีสมเด็จ ได้รับเข้ารับการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.สต.บ้านหนองแสง ผลพบว่า Positive
28 ธันวาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ และเข้ากักตัวที่บ้าน
29 ธันวาคม 2564 09.00 น. รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจคัดกรอง พบว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น