Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10443 | รายที่ 10444 | รายที่ 10446 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10444 นามน

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ระคายคอ คัดจมูก มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ธันวาคม 2564 08.00-16.00 น. - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านแฟนในเขตตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังกาฬสินธุ์
19 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยและแฟนเดินทงกลับบ้านเช่าในเขตตำบลสงเปลือย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์
20 ธันวาคม 2564 08.30-17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี่ 3 ห้อง 1 โดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย - รับประทานอาหารกับเพื่อนอีก 4 คนที่โรงอาหารของวิทยาลัย
20 ธันวาคม 2564 17.00 น. - เดินทางกลับบ้านเช่าโดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย
21 ธันวาคม 2564 08.30-15.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี่ 3 ห้อง 1 โดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย - รับประทานอาหารกับเพื่อนอีก 4 คนที่โรงอาหารของวิทยาลัย
21 ธันวาคม 2564 16.00 น. - เดินทางกลับบ้านเช่าโดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย
22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่บ้านเช่าในเขตตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 08.30-17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี่ 3 ห้อง 1 โดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย - รับประทานอาหารกับเพื่อนอีก 4 คนที่โรงอาหารของวิทยาลัย
23 ธันวาคม 2564 17.00 น. - เดินทางกลับบ้านเช่าโดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย
24 ธันวาคม 2564 08.30-13.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี่ 3 ห้อง 1 โดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย - รับประทานอาหารกับเพื่อนอีก 4 คนที่โรงอาหารของวิทยาลัย
24 ธันวาคม 2564 14.00 น. - เดินทางกลับบ้านเช่าโดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในที่บ้านเช่าในเขตตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ธันวาคม 2564 17.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านแฟนในเขตตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์กับแฟนของผู้ป่วย - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ ระคายคอ คัดจมูก มีน้ำมูก
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านแฟนในเขตตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังกาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านแฟนในเขตตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังกาฬสินธุ์ - ผู้ป่วยได้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยตนเอง โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ผลการตรวจ พบเชื้อ (Positive) - ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่โรงพยาบาลนามน เดินทางโดยรถจักรยานยนต์
29 ธันวาคม 2564 08.30 น. - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น