Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10455 | รายที่ 10460 | รายที่ 10462 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10460 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 26 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ ครู กศน. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดสามีที่ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ธันวาคม 2564 08.30น. ไปทำงานที่ กศน. อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ธันวาคม 2564 17.00น. เลิกงานกลับบ้านพักที่สำนักงานย่อยบริษัทเมืองไทยแคปิตัล บ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พักอยู่กับสามี (รายที่ 10344)
14 ธันวาคม 2564 08.30น. ไปทำงานที่ กศน. อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ธันวาคม 2564 16.30น. เลิกงานกลับบ้านพัก
14 ธันวาคม 2564 17.30น. ไปซื้ออาหารที่ตลาดสดห้วยผึ้ง
15-17 ธันวาคม 2564 08.30น. ไปทำงานที่ กศน. อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
15-17 ธันวาคม 2564 16.30น. เลิกงานกลับบ้านพัก พักอยู่กับสามี (รายที่ 10344)
18 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
20 ธันวาคม 2564 08.30น. เดินทางไปทำกิจกรรมของ กศน. ตำบลหนองอีบุตร (ผู้ร่วมกิจกรรม 7-8 คน)
20 ธันวาคม 2564 12.00น. กลับที่ทำงาน กศน. อำเภอห้วยผึ้ง
20 ธันวาคม 2564 16.30น. เลิกงานกลับบ้านพัก พักอยู่กับสามี (รายที่ 10344)
21-22 ธันวาคม 2564 08.30น. ไปทำงานที่ กศน. อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
21-22 ธันวาคม 2564 16.30น. เลิกงานกลับบ้านพัก พักอยู่กับสามี (รายที่ 10344)
23 ธันวาคม 2564 08.30น. ไปทำงานที่ กศน. อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 14.00น. เดินทางไปทานข้าวกับคณะครู กศน. ที่บ้านนิคมหนองบัว (ผู้ร่วมกิจกรรม 9-10 คน)
23 ธันวาคม 2564 16.00น. เดินทางกลับที่ทำงาน
23 ธันวาคม 2564 16.30น. กลับบ้านพัก พักอยู่กับสามี (รายที่ 10344)
24 ธันวาคม 2564 08.30น. ไปทำงานที่ กศน. อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 16.30น. เลิกงานกลับบ้านพัก พักอยู่กับสามี (รายที่ 10344)
25-27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก
28 ธันวาคม 2564 08.30น. อยู่บ้านพัก และทราบว่าสามี (รายที่ 10344) ติดเชื้อ
28 ธันวาคม 2564 13.00น. เดินทางมา รพ.ห้วยผึ้ง เพื่อตรวจคัดกรองโควิด
28 ธันวาคม 2564 14.30น. เดินทางกลับบ้านพัก
29 ธันวาคม 2564 10.00น. ทาง รพ.ห้วยผึ้ง แจ้งผลการตรวจคัดกรองโควิดว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น