Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10462 | รายที่ 10463 | รายที่ 10466 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10463 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 – 12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
13 – 16 ธันวาคม 2564 09.00 น. – 18.00 น. ทำงานเย็บผ้า ที่บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 09.00 น. – 18.00 น. ทำงานเย็บผ้า ที่บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 17.00 น. – 17.30 น. ไปตลาดหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารที่บ้านญาติ บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 – 19 ธันวาคม 2564 09.00 น. – 18.00 น. ทำงานเย็บผ้า ที่บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 11.00 น. – 12.00 น. ไปซื้อส้มตำที่บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 13.00 น. – 14.00 น. รับประทานอาหารที่บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
21 – 24 ธันวาคม 2564 09.00 น. – 18.00 น. ทำงานเย็บผ้า ที่บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 10.00 น. – 11.00 น. เริ่มป่วย อาการไอ เจ็บคอ และมารักษาที่คลินิก ARI รพ.ฆ้องชัย
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
27 ธันวาคม 2564 10.00 น. – 11.00 น. มาเอาของที่บ้านญาติ (ประมาณ 5 นาที) ที่บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
29 ธันวาคม 2564 09.00 น. – 10.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
30 ธันวาคม 2564 08.00 น. ได้รับรายงายจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
30 ธันวาคม 2564 12.00 น. โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น