Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10520 | รายที่ 10522 | รายที่ 10523 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10522 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 ธค. 2564 ตรวจโควิด ATK ที่วัดบ้านโคกกลาง ผลเป็น Negative
15-21 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
22 ธค. 2564 ตรวจโควิด ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Not Detected
23-28 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
29 ธค. 2564 ตรวจโควิด ที่ รพร.กุฉินารายณ์
30 ธ.ค. 2564 รพร.กุฉินารายณ์ โทรแจ้งผล เป็น Detected เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น