Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10533 | รายที่ 10534 | รายที่ 10538 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10534 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ร่วมบ้าน) โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่10133 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-21 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
22 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน / แม่(รายที่10133 ของกาฬสินธุ์)เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ และเข้ารักษาเป็นประเภทผู้ป่วยใน
23 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน / ทราบผลตรวจของแม่(รายที่10133 ของกาฬสินธุ์) พบเชื้อโควิด-19
25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยเข้ามาเฝ้าอยู่ห้องแยกโรคกับแม่ (รายที่10133 ของกาฬสินธุ์) ที่โรงพยาบาล
26-29 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องแยกโรค กับแม่(รายที่10133 ของกาฬสินธุ์)
30 ธ.ค. 2564 09.30 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รอบ2 ขณะที่อยู่ห้องแยกโรคกับแม่(รายที่ 10133 กาฬสินธุ์) รพร.กุฉินารายณ์
31 ธ.ค. 2564 07.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และรักษาตามแนวทาง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น