Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10552 | รายที่ 10553 | รายที่ 10554 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10553 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-19 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านร่วมกับครอบครัว ผู้ป่วยรายที่ 10533 10513
20-24 ธ.ค.64 06.00น. ขึ้นรับส่งนักเรียน เพื่อออกรับนักเรียน รร.พรประดิษฐ์ ใส่หน้ากากตลอดเวลา
20-24 ธ.ค.64 08.00-17.30น. สอนนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ที่ โรงเรียน ใส่หน้ากากตลอดเวลา
20-24 ธ.ค.64 17.30น. กลับบ้าน
25-26 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านร่วมกับครอบครัวผู้ป่วยรายที่ 10533 10513
27 ธ.ค.64 06.00น. ขึ้นรับส่งนักเรียน เพื่อออกรับนักเรียน รร.พรประดิษฐ์ ใส่หน้ากากตลอดเวลา
27 ธ.ค.64 08.00-17.30น. สอนนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ที่ โรงเรียน ใส่หน้ากากตลอดเวลา
27 ธ.ค.64 17.30น. กลับบ้าน
28 ธ.ค.64 06.00น. ขึ้นรับส่งนักเรียน เพื่อออกรับนักเรียน รร.พรประดิษฐ์ ใส่หน้ากากตลอดเวลา
28 ธ.ค.64 08.00-12.00น. สอนนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ที่ โรงเรียน ใส่หน้ากากตลอดเวลา
28 ธ.ค.64 15.00-16.00น. ร่วมกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ที่โรงเรียน ใส่หน้ากากตลอดเวลา
28 ธ.ค.64 16.30น. กลับบ้าน เริ่มมีอาการไข้
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น