Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10553 | รายที่ 10554 | รายที่ 10555 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10554 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-23 ธ.ค.64 11.00-12.00น. ไปดูแลสวนผัก
18-23 ธ.ค.64 12.00-18.00น. พักอยู่ที่บ้าน มีการสัมผัสพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว(มีผู้ป่วยรายที่10523 10519 10541 10513 10557)
24 ธ.ค.64 09.00-12.00น. อบรม อสม.ที่หมู่.6 ต.หนองกุงศรี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกลับไปพักที่บ้าน
25-27 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน มีการสัมผัสพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว(มีผู้ป่วยรายที่10523 10519 10541 10513 10557)
28 ธ.ค.64 11.00-12.00น. ไปดูแลสวนผัก และพักอยู่ที่บ้าน
28 ธ.ค.64 19.00น. ทราบผลลูกชาย (ผู้ป่วยรายที่10523) ตรวจATK มีผล positive
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น