Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10623 | รายที่ 10627 | รายที่ 10628 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10627 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 42 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ รับราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง นักเรียนในห้องเรียน ติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-24 ธันวาคม 2564 07.30น. เดินทางไปทำงานที่ ร.ร.สงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
20-24 ธันวาคม 2564 16.30น. เดินทางกลับบ้านพัก
25 ธันวาคม 2564 09.00-12.00น. เดินทางไปประชุมสมาชิกเสมากาฬสินธุ์ที่ ร.รอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ผู้ร่วมประชุมประมาณ 400 คน ประชุมในที่โล่ง)
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน
27 ธันวาคม 2564 07.30น. เดินทางไปทำงานที่ ร.ร.สงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (ได้สัมผัสใกล้ชิดนักเรียนที่เป็นผู้ป่วยโควิด)
27 ธันวาคม 2564 16.30น. เดินทางกลับบ้าน แวะซื้อของที่ตลาดสดห้วยผึ้ง และโลตัส สาขาห้วยผึ้ง จากนั้นจึงกลับบ้านพัก
28 ธันวาคม 2564 07.30น. เดินทางไปทำงานที่ ร.ร.สงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2564 16.30น. เดินทางกลับบ้านพัก
29 ธันวาคม 2564 07.30น. เดินทางไปทำงานที่ ร.ร.สงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 10.00น. เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ
29 ธันวาคม 2564 16.30น. เดินทางกลับบ้านพัก
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน
31 ธันวาคม 2564 09.00น. เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564 10.00น. เดินทางกลับบ้านพัก
31 ธันวาคม 2564 16.00น. ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนว่านักเรียนในชั้นเรียนติดเชื้อโควิด
1 มกราคม 2565 11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธิ ATK ที่ รพ.ห้วยผึ้ง ผลตรวจด้วยวิธิ ATK + รพ.ห้วยผึ้ง ส่งยืนยันการตรวจที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19
1 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น