Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10749 | รายที่ 10750 | รายที่ 10753 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10750 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12​ธ.ค.64 อาศัยอยู่บ้าน
13 -17 ธันวาคม 2564 07.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
18 -19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
อาศัยอยู่บ้าน
20 - 24 ธ.ค. 64 07.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง
25 - 28 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และทราบว่าเพื่อนตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
29 ธ.ค. 64 09.30 – 11.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
29 ธ.ค. 64 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แจ้งผลตรวจไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19
30 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
2 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีเสมหะ
3 ม.ค. 65 08.30 – 10.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน ครั้งที่ 2
09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
4 ม.ค. 65 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น