Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10759 | รายที่ 10766 | รายที่ 10775 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10766 นามน

เพศ ชาย อายุ 25 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 - 24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำไร่มันสำปะหลัง พื้นที่บ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 19.00 น. นั่งรถตู้โดยสารเพื่อไปกรุงเทพ
25 ธันวาคม 2564 05.00 น. - 15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ และพี่ชายเดินทางมารับโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปห้องพัก และอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
25 ธันวาคม 2564 16.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับพี่ชายและพี่สาวเพื่อเดินทางกลับ จ.กาฬสินธุ์
26 ธันวาคม 2564 05.00 น. - 15.00 น. เดินทางถึงพื้นที่ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
26 ธันวาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ส่วนพี่ชายและพี่สาวเดินทางกลับจังหวัดนครพนม
26 ธันวาคม 2564 เช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
26 ธันวาคม 2564 บ่าย เดินทางไปทำไร่มันสำปะหลัง
27 - 28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำไร่มันสำปะหลัง พื้นที่บ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 เช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
29 ธันวาคม 2564 บ่าย รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนประมาณ 4-5 คน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำไร่มันสำปะหลัง พื้นที่บ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน และรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่ทุ่งนาของตน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เพื่อนโทรมาแจ้งผู้ป่วยว่าตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบเชื้อ ผู้ป่วยจึงกักตัวอยู่ที่บ้าน
3 มกราคม 2565 09.00 - 12.00 น. มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลนามน ส่งตรวจ RT PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด หลังจากนั้นเดินทางกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน
4 มกราคม 2565 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผล พบเชื้อโควิด19 และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น