Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10782 | รายที่ 10783 | รายที่ 10785 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10783 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกันกับลูกสาว ผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 15.00 น. ลูกสาวของผู้ป่วย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10737 ) กลับมาที่ภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน
31 ธันวาคม 2564 18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว และญาติ
31 ธันวาคม 2564 19.00 น. ไปรับประทานอาหารร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน 5 คน ภายในหมู่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 20.00 น. กลับมารับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว เคาน์ดาวน์ปีใหม่
31 ธันวาคม 2564 21.30 น. ไปร้องเพลงคาราโอเกะ ที่บ้านเพื่อน อีกหลัง ภายในหมู่บ้าน ผู้สัมผัส 5 คน
1 มกราคม 2565 12.00 น. ไปรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน จำนวน 6 คน
1 มกราคม 2565 18.00 น. กลับบ้านมาพักผ่อน
2มกราคม 2565 09.00 น ไปดูแลสวนหลังหมู่บ้าน
2มกราคม 2565 09.30 น ลูกสาวของผู้ป่วยผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10737 ) ตรวจคัดกรองโควิด ก่อนเข้าทำงาน ผล Positive
3มกราคม 2565 11.30 น. ไปร่วมงานศพ ที่อำเภอยางตลาด
3มกราคม 2565 14.30 น. มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
4มกราคม 2565 08.00 น ตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง ATK ผล Positive
4มกราคม 2565 13.00 น เข้าแอดมิดที่รพ.กมลาไสย และตรวจยืนยันผล แบบ RT-PCR
5มกราคม 2565 09.00 น ผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น