Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10809 | รายที่ 10810 | รายที่ 10811 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10810 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศรีษะ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10630


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ธันวาคม 2564 08.00-12.00 น. ตรวจคัดกรองจอประสาทตา ที่ รพ.สต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก
24-28 ธันวาคม 2564 00.00 - 08.00 น. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
29 ธันวาคม 2564 12.00 น. ไปทำฟันที่คลีนิกแห่งหนึ่งใน อ.กระนวน
29 ธันวาคม 2564 16.00 -18.00 น. ไปทำบูญ ที่บ้านย่า ม.1 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก
30 ธันวาคม 2564 00.00 - 08.00 น. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
30 ธันวาคม 2564 13.00 น. ไปซื้อกุ้งที่บ้านนาใหญ่ ต.หัวหินกับเพื่อน 1 คน
30 ธันวาคม 2564 18.00 - 22.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อนทั้งหมด 8 คน ที่บ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก
31 ธันวาคม 2564 08.00 - 00.00 น. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก และตรวจ ATK ทั้งครอบครัว (5 คน ) ผลเป็น Negtive
01 มกราคม 2565 00.00 -16.00 น. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
01 มกราคม 2565 13.30 น. พาลูกสาวเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
02 มกราคม 2565 00.00 -16.00 น. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
02 มกราคม 2565 09.00 น. ได้รับแจ้งว่าลูกสาว พบเชื้อสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
02 มกราคม 2565 09.00 -16.00 น. เฝ้าไข้ลูกสาว(ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10630) และเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผล Not Detected
03 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เฝ้าไข้ลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10630) ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
04 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการ ไข้ เจ็บคอ ปวดศรีษะ
05 มกราคม 2565 13.00 น. ตรวจ ATK ผล Positive
06 มกราคม 2565 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผล Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น