Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10813 | รายที่ 10814 | รายที่ 10817 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10814 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานโรงงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10759 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-25 ธันวาคม 2564 07.50 - 20.00 น. ไปทำงานที่บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
27-28 ธันวาคม 2564 07.50 - 20.00 น. ไปทำงานที่บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
28 ธันวาคม 2564 12.30 น. ไป Tesco Lotus ที่ อ.เชียงยืน
29-30 ธันวาคม 2564 07.50 - 20.00 น. ไปทำงานที่บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
30 ธันวาคม 2564 13.30 - 18.10 น. ไปทำผมที่ร้านบ้านสวนบิวตี้ บ้านสร้างมิ่ง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
31 ธ.ค. 64 -1 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2 มกราคม 2565 13.00 -14.00 น. ไป Tesco Lotus ที่ อ.เชียงยืน
03 มกราคม 2565 07.50 - 20.00 น. ไปทำงานที่บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
04 มกราคม 2565 07.00 -18.00 น. ไปทำงานที่บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
04 มกราคม 2565 11.00 น. น้องชายเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
04 มกราคม 2565 12.00 - 12.30 น. ไปรับประทานอาหารร้านโสเจ๊กบ้านหนองบักแว่น
04 มกราคม 2565 12.55 น. ไปร้านเค้กสายไหมบ้านกระบาก ต.ชื่นชม
05 มกราคม 2565 07.00 น. ได้รับแจ้งว่า น้องชายพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
05 มกราคม 2565 09.00 น. พาน้องชาย ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10759 เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
05 มกราคม 2565 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
06 มกราคม 2565 08.00 น. รับแจ้งพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น