Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10972 | รายที่ 10974 | รายที่ 10977 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10974 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจาก จ.หนองคาย สัมผัสใกล้ชิดผู้ปวยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 13.30 น. -เดินทางไปเยี่ยมญาติกับผู้ปกครอง ณ บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระไค จ.หนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
1 ม.ค. 65 20.00 น. -เดินทางกลับจากจังหวัดหนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับผู้ปกครอง
2 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองอยู่ในบ้านพักหมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
2 - 4 ม.ค. 65 -ออกไปทุ่งนา
5 ม.ค. 65 เช้า-บ่าย -พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองอยู่ในบ้านพักหมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
5 ม.ค. 65 18.00-19.00 น. - ร่วมเล่นและสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อน (ญาติ) จำนวน ๓ คน (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
6 ม.ค. 65 เช้า -พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองอยู่ในบ้านพักหมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
6 ม.ค. 65 15.00 น. -ได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าไม่พบเชื้อ (Negative)
6 ม.ค. 65 เย็น -เดินทางกลับมากักตัวกับอยู่ผู้ปกครอง ณ หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
7 ม.ค.65 เช้า -กักตัวอยู่กับผู้ปกครอง ณ หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
7 ม.ค.65 13.00 น. -เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 และกักกันตัวในห้องแยกโรคฯ ณ โรงพยาบาลร่องคำ และเดินทางกลับบ้านพัก
8 ม.ค. 65 06.00 น. -ผู้ปกครองแจ้งว่า ผู้ป่วยเริ่มมีอาการตัวร้อน ร่วมกับไอแห้งๆ (กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
8 ม.ค. 65 08.30 น. -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
8 ม.ค. 65 11.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น