Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11043 | รายที่ 11044 | รายที่ 11045 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11044 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-29 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน ร่วมบ้านกับรายที่ 10905,11047
30 ธ.ค.64 09.00-11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ที่ รร.พรประดิษฐ์ มีผลตรวจไม่พบเชื้อ และกลับบ้าน
31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน ร่วมบ้านกับรายที่ 10905,11047
1-5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน ร่วมบ้านกับรายที่ 10905,11047
6 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
6 ม.ค.65 13.00-14.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยATK มีผลnegative และกลับบ้าน
7-8 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
9 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
9 ม.ค.65 13.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
10 ม.ค.65 09.00น. รพ.หนองกุงศรี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น