Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11047 | รายที่ 11048 | รายที่ 11053 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11048 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับครอบครัว 6 คน
27-31 ธ.ค.64 ช่วงเย็น ไปทุ่งนา
1-2 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับครอบครัว 6 คน
3 ม.ค.65 06.00-18.00น. ไปร่วมงานศพที่ ม.1 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
3 ม.ค.65 18.30น. ได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 10806 โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
4 ม.ค.65 06.00-18.00น. ไปร่วมงานศพที่ ม.1 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
5 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน ทราบว่า ญาติ (ผู้ป่วยรายที่ 10806) มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
5 ม.ค.65 13.00-14.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยATK มีผลNegative และกลับบ้าน
6-7 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ทราบว่า ญาติ (ผู้ป่วยรายที่ 10806) มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19รี
8 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับครอบครัว 6 คน มีอาการไข้ จึงตรวจATK ด้วยตนเองมีผลPositive
9 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
9 ม.ค.65 13.00-14.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
10 ม.ค.65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น