Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11057 | รายที่ 11067 | รายที่ 11068 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11067 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 74 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง คอพอก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31ธันวาคม - 1มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่บ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน
2 มกราคม 2565 06.00 น. ใส่บาตร พูดคุย กับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10783 (ใส่แมสผ้า)
3-7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้านตลอดวัน
8 มกราคม 2565 11.00 น. ไข้ ท้องเสีย และอาเจียน ลูกสาวจึงพาไปพบแพทย์ ที่รพ.กมลาไสย
8 มกราคม 2565 11.30 น. แพทย์ตรวจ ATK ให้กับผู้ป่วย เนื่องจาก เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระแวกบ้านผู้ป่วยรายที่ 10783 ผล positive
9 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจยืนยัน RT-PCR และ แอดมิด รพ.กมลาไสย
10 มกราคม 2565 08.00 น. ผลตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น