Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11081 | รายที่ 11082 | รายที่ 11083 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11082 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 72 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไทรอยด์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ญาติจากจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเยี่ยม
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ญาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเดินทางมาเยี่ยม
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางมาเล่นบ้านญาติ ที่ ม.7 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
1 มกราคม 2565 07.00-08.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญที่วัดบ้านคำบอน ม.3 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
2 มกราคม 2565 09.30-10.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ จึงมารับบริการที่รพ.สต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
3-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 มกราคม 2565 12.30 -16.30 น. ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.ท่าคันโท แพทย์ให้ตรวจ ATK ผลตรวจ Positive จึงส่งตรวจ PCR เพื่อยืนยันผล
10 มกราคม 2565 06.30 น. รพ.ท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV2)
10 มกราคม 2565 07.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น