Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11082 | รายที่ 11083 | รายที่ 11095 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11083 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีเสมหะและน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธันวาคม 2564 09.00-14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
28 ธันวาคม 2564 10.00-14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่สำนักงานที่ดิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
29-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปเล่นบ้านญาติ ม.7 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
1-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่วัดบ้านโนนมะค่า ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว (รายที่ 11082) ตรวจพบเชื้อโควิด-19
10 มกราคม 2565 06.30 น. รพ.ท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
10 มกราคม 2565 08.30 น. รพ.ท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น