Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11162 | รายที่ 11164 | รายที่ 11165 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11164 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 38 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-18 ธันวาคม 2564 19.00 น.-23.00 น. ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ตลาดโรงสี,ร้านคิกคาปู้บาร์
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
20 ธันวาคม 2564 16.30 น.-17.30 น. ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกมลาไสย
21 ธันวาคม 2564 09.30 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชน
22-26 ธันวาคม 2564 10.00 น.- 17.00 น. ออกไปทำงานที่นาของตนเอง กลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
27-28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
29 ธันวาคม 2564 19.00 น. ได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าติดเชื้อโควิด-19 (ด้วยวิธี RT-PCR)
30 ธันวาคม 2564 10.00 น.-13.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR
31 ธันวาคม 2564 08.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น