Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11197 | รายที่ 11198 | รายที่ 11199 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11198 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานร้านขายของเบ็ดเตล็ด(ร้านชานนท์) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอมีเสมหะ เจ็บคอ ปวดศรีษะ หายใจลำบาก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่ 11057 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธ.ค.2564 – 6 ม.ค.2565 08.00 -16.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่ร้านชานนท์
7 ม.ค. 2565 06.00-20.00น. - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปทำงาน(วันหยุดงาน)
7 ม.ค. 2565 20.00 น. - ผู้ป่วยกินหมูกระทะที่บ้านกับครอบครัว
7 ม.ค. 2565 00.00 น. - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดท้อง ท้องเสียถ่ายเหลว 2 ครั้ง
8 ม.ค. 2565 01.30 – 04.00 น. - ผู้ป่วยปวดท้องมาก จึงเข้ามารับการรักษาที่รพร.กุฉินารายณ์ (ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน) นอนสังเกตอาการดีขึ้น จึงกลับบ้าน และโทรหยุดงานลาป่วย
9 ม.ค. 2565 08.00 -16.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่ร้านชานนท์ ช่วงเที่ยงเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ
10 ม.ค. 2565 08.00 -16.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่ร้านชานนท์ ช่วงเที่ยงพี่สาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่11057กาฬสินธุ์) โทรแจ้งผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางกลับบ้านไปกักตัว
11 ม.ค.2565 09.30-10.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่1 และเดินทางกลับกักตัวที่บ้านรอผลตรวจ
12 ม.ค.2565 08.00 น. - ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาตามแนวทางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น