Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11226 | รายที่ 11227 | รายที่ 11228 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11227 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
1 มกราคม 2565 07.00 น.-08.00 น. ไปใส่บาตรที่วัด
2 มกราคม 2565 10.00 น.-22.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านญาติ
3 มกราคม 2565 11.30 น.-20.30 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านญาติ
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
5 มกราคม 2565 17.00 น. หลานสาวโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 (ด้วยวิธี RT-PCR)
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 มกราคม 2565 08.30- 09.30 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR (ผลเป็นลบ)
8 มกราคม 2565 06.00- 09.30 น. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10984
9 -10 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านของตนเอง
11 มกราคม 2565 09.30 น. เริ่มมีไข้ ไอ
12 มกราคม 2565 08.00 น.- 10.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
13 มกราคม 2565 08.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมโควิด-19
13 มกราคม 2565 10.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น