Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11227 | รายที่ 11228 | รายที่ 11229 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11228 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 74 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 11 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 06.00 น. หลานสาวเดินทางกลับมาจาก กทม.
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
2 มกราคม 2565 10.00 น.-20.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติที่บ้านของตนเอง
3 มกราคม 2565 10.00 น.-22.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติที่บ้านของตนเอง
4 มกราคม 2565 12.00 น. หลานสาวโทรมาแจ้งว่าตรวจ ATK ผลเป็นบวก
5 มกราคม 2565 17.00 น. หลานสาวโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 (ด้วยวิธี RT-PCR)
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 มกราคม 2565 06.00 น.- 08.00 น. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10920
7 มกราคม 2565 08.30- 09.30 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR (ผลเป็นลบ)
8-10 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านของตนเอง
11 มกราคม 2565 09.00 น. เริ่มมีไข้
12 มกราคม 2565 08.00 น.- 10.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
13 มกราคม 2565 08.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมโควิด-19
13 มกราคม 2565 10.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น