Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11229 | รายที่ 11239 | รายที่ 11240 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11239 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานสหกรณ์การเกษตร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
2 มกราคม 2565 13.00-18.00 ไปรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน บ้านโคกก่อง ตำบลบัวบาน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
4 มกราคม 2565 08.30-17.00 ไปซื้อข้าวเปลือก ที่ บ้านบอน อำเภอสมเด็จ
5 มกราคม 2565 08.30-17.00 ไปซื้อข้าวเปลือก ที่ บ้านบอน, บ้านหนองน้อย อำเภอสมเด็จ
6 มกราคม 2565 08.30-17.00 ไปซื้อข้าวเปลือก ที่ บ้านบอน อำเภอสมเด็จ
7 มกราคม 2565 08.30-17.00 ไปซื้อข้าวเปลือก ที่ บ้านบอน, บ้านหนองน้อย อำเภอสมเด็จ
8 มกราคม 2565 08.00-15.00 ไปส่งสินค้าที่ไปกับลูกค้า อำเมืองกาฬสินธุ์
9-10 มกราคม 2565 08.30-13.30 ไปรับปุ๋ยที่ สกต.กาฬสินธุ์
10 มกราคม 2565 13.00-19.40 ไปส่งปุ๋ยให้ลูกค้าที่ อำเภอนามน
11 มกราคม 2565 09.00-15.30 ไปส่งปุ๋ยให้ลูกค้าที่ บ้านดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์ เพื่อนที่ทำงานแจ้งพบเชื้อ
12 มกราคม 2565 08.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด พบเชื้อ และเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น