Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11240 | รายที่ 11242 | รายที่ 11243 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11242 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานสหกรณ์การเกษตร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 12 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
2 มกราคม 2565 13.00-18.00 ไปรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน บ้านโคกก่อง ตำบลบัวบาน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
4-5 มกราคม 2565 08.30-16.30 ผู้ป่วยืนยัน ทำงานที่ สกต. โคกศรี
6 มกราคม 2565 08.00 ไปทำงานที่ สกต. โคกศรี
6 มกราคม 2565 09.30-12.00 ไปส่งปุ๋ยให้ลูกค้าที่ ตำบลเขาพระนอน
6 มกราคม 2565 16.30 กลับบ้าน
7 มกราคม 2565 08.30-16.30 ไปทำงานที่ สกต. โคกศรี
8 มกราคม 2565 08.00 ไปทำงานที่ สกต. โคกศรี
8 มกราคม 2565 09.00-15.30 ไปส่งปุ๋ยและพันธุ์ข้าวให้ลูกค้า ต.บัวบาน แล้วเดินทางกลับบ้าน
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน
10 มกราคม 2565 08.30-16.30 ไปทำงานที่ สกต. โคกศรี
11 มกราคม 2565 08.30-15.30 ไปส่งปุ๋ยและพันธุ์ข้าวให้ลูกค้า ต.ดอนสมบูรณ์ แล้วเดินทางกลับบ้าน
11 มกราคม 2565 23.00 มีไข้ อาการปวดศรีษะ
12 มกราคม 2565 08.00 เข้าไปรับการ RT-PCR ที่ รพ.ยางตลาด ผลพบเชื้อ
13 มกราคม 2565 09.00 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น