Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11268 | รายที่ 11269 | รายที่ 11285 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11269 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 12 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 ม.ค. 65 08.00 น.-12.00 น. -เดินทางไปทุ่งนา ไปกรีดยางและกลับมาบ้าน (บ้านหมู่ที่6 บ้านโนนเสียว ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ )
6 ม.ค. 65 14.00 น. -เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.สต.บ้านนาเรียง ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าผลไม่พบเชื้อฯ (Negative)
6 ม.ค. 65 เย็น -กักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7-11 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้านพัก ณ หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
12 ม.ค.65 เช้า -กักตัวและสังเกตอยู่บ้านพัก ณ หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
12 ม.ค.65 11.00 น. -เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น โทรแจ้งอาการผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่
13 ม.ค.65 เช้า -กักตัวอยู่กับผู้ปกครอง ณ หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ออกไปไหน)
13 ม.ค.65 10.00 น. -เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.สต.บ้านนาเรียง ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าผลพบเชื้อ COVID-19 (Positive)
13 ม.ค.65 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และเข้ากักกันตัวในห้องแยกโรคฯ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
14 ม.ค. 65 08.50 น. -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
14 ม.ค. 65 09.35 น. -เข้ารับการรักษา ณ รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น