Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 2849 | รายที่ 2851 | รายที่ 2852 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 2851 เขาวง

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเขาวง ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประวัติเสี่ยง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ 149 ม.8 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ เดินทางมาถึงอำเภอเขาวงไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ ได้อยู่ศูนย์พักคอยหอประชุมอำเภอเขาวง
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
28 กรกฎาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี Antigen test kit โดยห้องปฏิบัติการ ซื้อชุดตรวจมาตรวจเอง
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
03 สิงหาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น